Wedding shoot in Washington DC. Gorgeous feet with white sandals